Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Världsarv

Fyra av Unescos världsarv ligger längs Bottniska vikens Strandväg eller i dess närhet: Gamla Raumo, Sammallahdenmäki, Kvarkens skärgård och Struvens kedja. För att komma med på listan på världsarv måste kulturarvet vara ett speciellt framträdande bevis på en existerande eller redan försvunnen kultur eller en byggnadstyp som representerar en viktig historisk tidsperiod eller avspeglar traditionell bebyggelse av en viss kultur. Ett naturarv kan vara ett representativt exempel på en viktig utvecklingsperiod på jordklotet eller en pågående ekologisk eller biologisk förändring. Ett särskilt vackert landskap eller en fristad för en utrotningshotad art kan också utgöra ett naturarv. Tilläggsinformation om Unescos världsarv och själva konventionen hittar du här.

 

Gamla Raumo

Gamla Raumo är en trästad som bildar en enhetlig helhet. Kännetecknande för staden är de låga träbyggnaderna i en våning från olika tidsperioder, gatunätet som delvis kan dateras till medeltiden och en levande stadsmiljö med bostäder, affärer och service. Gamla Raumo togs upp på Världsarvslistan år 1991.

 

Gamla Raumo fick sin prägel som historisk stadsdel i början av 1900-talet. Staden växte på andra håll medan den gamla stadsdelen undgick förändringar. Den kraftiga påstöten att skydda Gamla Raumo kom igång på 1960-talet och befästes i stadsplanen 1981. Planen gjorde det möjligt att skydda den unika stadsmiljön och byggnadsbeståndet.

 

De flesta husen är 100-200 år gamla och har renoverats under de senaste trettio åren. Husen har försetts med moderna bekvämligheter och stadsdelen har blivit en eftertraktad boendemiljö. Husägarna vårdar fastigheterna under ledning av stadens myndigheter.

 

På Gamla Raumos webbsidor kan du bekanta dig med Gamla Raumos byggnadsarv och traditionella yrken: http://www.oldrauma.fi/index_sf.html (på finska)
Raumo stads webbsidor framställer Gamla Raumos område:  http://www.rauma.fi/info/vanha_rauma.htm (på finska)
Virtuella Gamla Raumo [Raumo stad] http://www.rauma.fi/kmos/mallit/ (på finska)

 

Sammallahdenmäki

Sammallahdenmäki fornlämningsområde i Raumo (i förra Lappi kommun) i Nedre Satakunta skrevs in på Världsarvslistan 1999 som den första arkeologiska platsen i Finland.

 

På ett bergigt område, som är cirka en kilometer långt, ligger sammanlagt 36 gravrösen i små grupper. Den imponerande helheten representerar olika gravtyper som förekom under bronsåldern: låga, runda små rösen, stora stackformade gravrösen och runda stensättningar. Väster om området skymtar den igenvuxna sjön Saarnijärvi som ännu under bronsåldern var en havsvik.

 

De mest kända av fornlämningarna på Sammallahdenmäki är den avlånga stensättningen “Huilus långa ruin” och den fyrkantiga stensättningen “Kyrkgolvet”. Den långa ruinen är 24 meter lång och åtta meter bred. “Kyrkgolvet” är den enda i sitt slag i Finland och stensättningen är enastående på hela den skandinaviska bronsålderskulturens område. Stensättningen är golvaktigt jämn med dimensionerna 18 x 19 meter.

 

Sammallahdenmäki webbsidor (Museiverket)

 

http://www.nba.fi/sv/kulturmiljo/arkeologisk_kulturarv/varden_av_fornlamningar/vardobjekt/sammallahdenmaki

Information om världsarv på Raumo turistinformations webbplats:

 

http://www.visitrauma.fi/ (på finska)

 

 

Struves kedja

Struves triangelkedja företräder vetenskapens och teknikens historia på Världsarvslistan. Struves triangelkedja (Struve Geodetic Arc) har konstruerats och uppmätts under åren 1816 – 1855 under ledning av den tyske astronomen F.G.Struve. Med hjälp av Struves kedja har man kunnat utreda ett lands storlek och form. Struves kedja består av mätpunkter som ligger inom tio stater (Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina och Moldova). För Finlands del ingår sex mätpunkter som är belägna i Pyttis, Lappträsk, Korpilahti, Torneå, Övertorneå och Enontekis.

 

En av Struves skyddade mätpunkter ligger i närheten av turistvägen i Nedertorneå. Punkten ligger i kyrkans klocktorn i Nedertorneå där den mättes år 1942. Graveringar som gjordes under mätningen kan fortfarande ses på väggarna i det år 1797 byggda kyrktornets klockrum. Koordinaterna för TORNEÅ, Nedertorneå mätpunkt är 65°49’48” nordlig bredd och 24°09’26” östlig längd.

 

Struves meridianbåge – en lantmäteriteknisk bedrift före satelliternas tid [Lantmäteriverkets webbsidor] http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven-ketju (på finska)

 

 

Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgård upptogs på Unescos lista över världsnaturarv i juli 2006 som Finlands första naturarv. Kvarkens skärgård är en utvidgning av Höga Kustens världsarvsområde i Sverige. Tillsammans bildar de en enastående geologisk helhet, där landhöjningsfenomenet präglar landskapet på ett unikt sätt.

 

Landhöjningen är kraftig i Kvarken, i medeltal 8 mm om året. Skärgårdslandskapet förändras kontinuerligt. Nya öar stiger ur havet, havsvikar blir till sjöar och farleder grundas upp. Landarealen ökar med 100 hektar per år.

 

Världsarvsområdet omfattar både privata och statligt ägda områden, av vilka en del är naturskyddsområden. Forststyrelsen koordinerar världsarvets förvaltning, skötsel, utveckling och marknadsföring.

 

Kvarkens skärgård [Forststyrelsens webbsidor]

http://www.kvarken.fi

 

Kvarkens skärgård – ett världsarv [Webbplatsen för Västra Finlands miljöcentral] http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16081&lan=sv

 

Kvarkens skärgård blir Finlands första naturområde på Unescos världsarvslista [Miljöministeriets webbplats] http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=219268&lan=fi&clan=sv

Kartbild på området (Miljöministeriets webbplats)

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=42282&lan=fi

 

 

Världsarvslänkar:

http://www.nba.fi/sv/museer/varldsarvet

 

Om världsarv på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats: http://www.minedu.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/maailmanperinto/?lang=sv

 

Broschyrer om världsarvet i Finland i pdf-format
Maailmanperintö suomi2010 (2.27 MB)

Maailmanperintö-esite_ suomi 2010

 

UNESCOn maailmanperintökohteet Suomessa
Maailmanperintö ruotsi2010 (2.27 MB)
UNESCOs världsarv i Finland

Maailmanperintö-esite_ruotsi 2010

 

Världsarv på kartan [Google Maps]: