Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Kartorna

I kartdelen kan du titta på och printa ut ruttkartor över turistvägen samt bekanta dig med vägarnas historia och gamla kartor.

 

Gamla kartor kan beskriva för oss om hurdant vårt närlandskap var för flera hundra år sedan. Ju länge bakåt man går i tiden desto suddigare blir kartorna. Det beror på dåtida mätteknik och kartornas användningsändamål.

 

För flera hundra år sedan var färdrutterna först smala ridstigar som senare blev till kärrstigar och vägar. Vägbygge har alltid varit ett göromål som har krävt stora kraftansträngningar. Det var det särskilt för flera hundra år sedan då bönderna måste utföra arbeten med handkraft – vid hot av böter eller även fängelse.

 

Genom att jämföra gamla kartor med till exempel nutida grundkartor kan vi se vilka förändringar som har skett i landskapet och vad som har bevarats i så gott som oförändrat skick i århundraden.