Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Turistvägsprojektet

Bottniska vikens Strandväg – etapper i turistvägsprojektet
 

Bottenhavskustens turistvägsprojekt 2008-2010

Projektifieringen av turistvägen påbörjades med ett lokalt utvecklingsprojekt som koncentrerades på Satakunta kustområdet. Riksåttan rf blev den drivande kraften bakom projektet. Finansieringen för projektet erhölls från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och kommunerna längs Satakunta kust. Att utreda historien av samt möjligheterna för den gamla postvägen (Strandvägen) som hade löpt utmed västkusten utgjorde projektmålen. Linjedragningen av den gamla postvägen utreddes och registrerades i museets Pakki-databas. Linjedragningen införlivades också i Satakunta landskapsplan. På hösten 2010 beviljade Trafikverket Bottniska vikens Strandväg en nationell turistvägsstatus på basis av Riksåttan rf:s ansökan. År 2009 utkom en publikation över historien och framtidsutsikterna av Bottniska vikens Strandväg. Publikationen ”Pohjanlahden Rantatie, ratsupolusta rannikon matkailutieksi” är framställd av Utbildningsprogrammet för kulturproduktion och landskapsforskning vid Åbo universitet och den finns tillgänglig på finska. Boken lägger fram den gamla strandvägen som löpte utmed Satakunta kust. Artiklarna behandlar strandvägens historia och dess linjedragningar samt begrundar vägens möjligheter bl.a. ur fornhistoriska, kulturrelaterade, geocachingens och naturturismens synvinklar.

 

Bottniska vikens Strandväg. Från ridstig till turistväg längs kusten

 

Finansiering av landsbygdsprojektet 2011-2012

År 2011 blev Bottniska vikens Strandväg ett landskapsöverskridande utvecklingsprojekt. Projektet finansierades hundraprocentigt av ELY-centralerna i Lappland, Norra Österbotten, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. Projektet som opererade på området av sex landskap hade som uppdrag att ordna fram och genomföra de följande angående Bottniska vikens Strandväg:
• Trafikverket
• Miljöbyråerna
• ELY- centralerna
• Styrgruppen
• Kasitie ry – Riksåttan rf
• Kommunerna och städerna
• Turismmyndigheterna
• Producenterna av turismtjänster
• Forststyrelsen/ nationalparkerna
• Lokala och nationella projekt och planer
• Regionala universitetscenter

 

Yleishyödyllinen investointihanke 2011- 2012

Yhtenä osana matkailutien hankkeistamisessa oli yhtäaikaa kehittämishankkeen kanssa käynnissä matkailutien investointihanke, joka sisälsi matkailutiekylttien tilauksen ja asennuksen. Investointihankkeen rahoittivat 70% osuudella alueelliset ELY- keskukset  ja 30 % osuudella matkailutien kunnat. Kylttien asennustyö kilpailutettiin Hilmassa ja kylttien asentaminen tapahtuu tarjouskilpailun voittaneen yrityksen toimesta alkukesästä 2012.

 

Matkailutiehankkeen yhteistyötahoja

•    Liikennevirasto
•    Ympäristövirastot
•    ELY- keskukset
•    Ohjausryhmä
•    Kasitie ry – Riksåttan rf
•    Kunnat ja kaupungit
•    Matkailuviranomaiset
•    Matkailupalvelujen tuottajat
•    Metsähallitus/ kansallispuistot
•    Paikalliset ja valtakunnalliset projektit ja hankkeet
•    Alueelliset yliopistokeskukset

 

Turistvägens målsättningar

Avsikten med turistvägsprojektet var att förbättra västkustens image som ett livskraftigt område att bo på och resa till samt att få flera resenärer till västkusten och därmed tilläggsinkomster för företagen. Dessutom ville man förbättra samarbetet mellan områdets företag och utveckla tjänster, effektivera produktifiering och marknadsföring samt öka välkändheten av området kring turistvägen både i Finland och utomlands. Målsättningen på lång sikt är att öka turism på området för Bottniska vikens Strandväg och dess närområde (+100 – +300 km). Ytterligare ville man utveckla turism i enlighet med principerna för hållbar utveckling på ett konsekvent och långsiktigt sätt.

 

Inverkan

Ett trafikmärke allena producerar inte mervärde för en turistväg. För att åstadkomma regional inverkan krävs utveckling av turismföretagens affärsverksamhet och stödåtgärder för marknadsföringen. Omedelbara trafikrelaterade följder åstadkommer man enbart om turistvägen med dess tjänster skapar ny trafik på Bottniska vikens Strandväg och trafiken byter rutt. Om produktifieringen och marknadsföringen av turistvägen lyckas, har turistvägen positiv inverkan på landsbygdens turismföretag och näringsliv samt på den regionala utvecklingen.